logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2557
  8 มกราคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนมกราคม 2558
  5 กุมภาพันธ์ 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  2 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2558
  1 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนเมษายน 2558
  30 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  22 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2558
  1 กรกฎาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  4 สิงหาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2558
  8 กันยายน 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกันยายน 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  2 ธันวาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนมกราคม 2559
  1 กุมภาพันธ์ 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2558
  5 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2558
  5 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  7 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2559
  5 เมษายน 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนเมษายน 2559
  10 พฤษภาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  1 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนมิถุนายน2559
  1 กรกฎาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม2559
  1 กันยายน 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกันยายน 2559
  30 กันยายน 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ปีงบประมาณ 2559
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ปีงบประมาณ 2560
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ปีงบประมาณ 2561
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ปีงบประมาณ 2562
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 2557
  18 พฤศจิกายน 2556
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - เมษายน 2557
  28 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - มีนาคม 2557
  28 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 2557
  28 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 2557
  28 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - ธันวาคม 2556
  28 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2556
  28 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 2556
  28 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - พฤษภาคม 2557
  14 กรกฎาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - มิถุนายน 2557
  14 กรกฎาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - กรกฎาคม 2557
  5 สิงหาคม 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - สิงหาคม 2557
  8 กันยายน 2557
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 56 - กันยายน 2557
  29 กันยายน 2557
 • ข้อมูลประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 2558
  12 พฤศจิกายน 2557