logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนตุลาคม 2558
  5 พฤศจิกายน 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกันยายน 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกันยายน 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกันยายน 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - กันยายน 58
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2558
  8 กันยายน 2558
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนสิงหาคม 2558
  8 กันยายน 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - สิงหาคม 58
  7 กันยายน 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2558
  3 กันยายน 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  5 สิงหาคม 2558
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  4 สิงหาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  4 สิงหาคม 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - กรกฎาคม 58
  4 สิงหาคม 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - มิถุนายน 58
  6 กรกฎาคม 2558
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมิถุนายน 2558
  2 กรกฎาคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2558
  2 กรกฎาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏ่ิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2558
  1 กรกฎาคม 2558
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  29 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - พฤษภาคม 58
  29 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  22 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  22 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - เมษายน 2558
  1 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนเมษายน 2558
  30 เมษายน 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนเมษายน 2558
  30 เมษายน 2558
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนเมษายน 2558
  30 เมษายน 2558
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมีนาคม 2558
  1 เมษายน 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2558
  1 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2558
  1 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - มีนาคม 2558
  1 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - กุมภาพันธ์ 2558
  2 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  2 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  2 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  2 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมกราคม 2558
  5 กุมภาพันธ์ 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมกราคม 2558
  5 กุมภาพันธ์ 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนมกราคม 2558
  5 กุมภาพันธ์ 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - มกราคม 2558
  5 กุมภาพันธ์ 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 57 - ธันวาคม 2557
  8 มกราคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2557
  8 มกราคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2557
  8 มกราคม 2558