logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลการจัดประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ปีงบประมาณ 2559
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ปีงบประมาณ 2560
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ปีงบประมาณ 2561
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ปีงบประมาณ 2562
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2559
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2560
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2561
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2562
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2562
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนตุลาคม 2561
  31 ตุลาคม 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกันยายน 2561
  30 กันยายน 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนสิงหาคม 2561
  31 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  31 กรกฎาคม 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมิถุนายน 2561
  30 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  31 พฤษภาคม 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนเมษายน 2561
  30 เมษายน 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมีนาคม 2561
  31 มีนาคม 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมกราคม 2561
  31 มกราคม 2561
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนธันวาคม 2560
  31 ธันวาคม 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  30 พฤศจิกายน 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนตุลาคม 2560
  31 ตุลาคม 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกันยายน 2560
  30 กันยายน 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนสิงหาคม 2560
  31 สิงหาคม 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  31 กรกฎาคม 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมิถุนายน 2560
  30 มิถุนายน 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  31 พฤษภาคม 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนเมษายน 2560
  30 เมษายน 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมีนาคม 2560
  31 มีนาคม 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมกราคม 2560
  31 มกราคม 2560
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนธันวาคม 2559
  31 ธันวาคม 2559
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  30 พฤศจิกายน 2559
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนตุลาคม 2559
  31 ตุลาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559
 • ข้อมูลระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกันยายน 2559
  30 กันยายน 2559