logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนเมษายน 2557
  29 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2557
  29 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  29 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมกราคม 2557
  29 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2556
  29 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  29 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2556
  29 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  9 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2557
  14 กรกฎาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  3 สิงหาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2557
  8 กันยายน 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกันยายน 2557
  17 กันยายน 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2557
  13 พฤศจิกายน 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  8 ธันวาคม 2557
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2557
  8 มกราคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมกราคม 2558
  5 กุมภาพันธ์ 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  2 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2558
  1 เมษายน 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนเมษายน 2558
  30 เมษายน 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  22 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2558
  2 กรกฎาคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  5 สิงหาคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2558
  3 กันยายน 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกันยายน 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2558
  1 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  1 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2558
  1 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมกราคม 2559
  1 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  1 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2559
  1 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนเมษายน 2559
  1 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  1 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2559
  31 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกรกฏาคม 2559
  31 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2559
  31 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจำเดือนกันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ข้อมูลงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2562
  14 พฤศจิกายน 2561