logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
  21 มกราคม 2563
 • คำร้องขออุทธรณ์ราคาประเมินทรัพย์สิน
  21 มกราคม 2563
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  11 มิถุนายน 2562
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.4
  11 มิถุนายน 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3)
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • การนำส่งเงินรายได้ค่าขายอาคารราชพัสดุ เป็นรายได้ของกรมธนารักษ์
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • เงื่อนไขการนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในราชการ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบ ทร.04
  24 กรกฎาคม 2560
 • แบบรายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเป็นที่ราชพัสดุ (แบบทบ.02)
  24 กรกฎาคม 2560
 • แบบฟอร์มรายงาน ลานกีฬา
  11 พฤศจิกายน 2558
 • แบบฟอร์มรายงาน สนามกีฬา
  11 พฤศจิกายน 2558
 • แบบฟอร์มรายงาน สวนสาธารณะ
  11 พฤศจิกายน 2558
 • แแบฟอร์มขอใช้ที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอราคาประเมิน
  3 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ แบบ ทร.05
  28 พฤษภาคม 2557
 • แบบรายงานแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.2
  28 พฤษภาคม 2557
 • แบบรายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.3
  28 พฤษภาคม 2557
 • แบบส่งมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.10
  28 พฤษภาคม 2557
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.6
  28 พฤษภาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร