logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลองประจำปี

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2564
  5 มกราคม 2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  3 ธันวาคม 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564
  4 พฤศจิกายน 2564
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  29 ตุลาคม 2564
 • รายงานงบทดลองงวดที่ 1-16
  28 ตุลาคม 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2564
  5 ตุลาคม 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
  2 กันยายน 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  5 สิงหาคม 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  8 มิถุนายน 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564
  7 พฤษภาคม 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2564
  9 เมษายน 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  5 มีนาคม 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563
  7 มกราคม 2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  7 ธันวาคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2563
  6 พฤศจิกายน 2563
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
  3 พฤศจิกายน 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563
  7 ตุลาคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  4 กันยายน 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  6 สิงหาคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
  3 กรกฎาคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  4 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563
  12 พฤษภาคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  3 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563
  3 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563
  12 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562
  7 มกราคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  27 ธันวาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562
  27 ธันวาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562
  2 ตุลาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  5 กันยายน 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
  5 กันยายน 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
  9 กรกฎาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  6 มิถุนายน 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562
  14 พฤษภาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562
  14 พฤษภาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562
  19 เมษายน 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  5 มีนาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561
  9 มกราคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  14 ธันวาคม 2561