logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลองประจำปี

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  6 สิงหาคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
  3 กรกฎาคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  4 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563
  12 พฤษภาคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  3 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563
  3 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563
  12 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562
  7 มกราคม 2563
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  27 ธันวาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562
  27 ธันวาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562
  2 ตุลาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  5 กันยายน 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
  5 กันยายน 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
  9 กรกฎาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  6 มิถุนายน 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562
  14 พฤษภาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562
  14 พฤษภาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562
  19 เมษายน 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  5 มีนาคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561
  9 มกราคม 2562
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  14 ธันวาคม 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2561
  7 พฤศจิกายน 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561
  8 ตุลาคม 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  10 กันยายน 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  6 สิงหาคม 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  3 กรกฎาคม 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  6 มิถุนายน 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2561
  9 พฤษภาคม 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2561
  11 เมษายน 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  9 มีนาคม 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561
  8 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560
  10 มกราคม 2561
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  4 ธันวาคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2560
  10 พฤศจิกายน 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2560
  17 ตุลาคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
  6 กันยายน 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  8 สิงหาคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  13 กรกฎาคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  8 มิถุนายน 2560