logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือ/หลักเกณฑ์

 • คู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ ปี 2562
  5 March 2563
 • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  1 September 2559
 • คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
  1 September 2559
 • คู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ ปี 2558
  1 September 2559
 • คู่มือการจัดระบบการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  3 March 2558
 • คู่มือการปฏิบัติงานของระบบงานสำหรับผู้ใช้"โครงการระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านเว็บไซต์"
  26 February 2558
 • คู่มือการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้
  26 February 2558
Category